Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Третій з'їзд з радіаційних досліджень

 
 
    Комплексні сполуки платини входять в арсенал фармакологічних засобів сучасної хіміотерапії раку. В цьому відношенні привертає увагу препарат із вмістом платини - поліплатиллен (ПП), який являє собою кон'югат комплексної сполуки поли{гексакис[хлороамминакваплатины(II)]}-μ- дезоксирибонуклеат.
    Оцінку радіомодифікуючих властивостей поліплатиллену проводили за різних умов введення препарату, зовнішнього і внутрішнього іонізуючого опромінювання (ІО). Встановлено, що радіопротекторні і радіосенсибілізуючі властивості ПП залежать від дози препарату і дози ІО.
    При поєднаній дії ПП в дозах 5,0 мг/кг та 30,0 мг/кг і одноразового ІО тварин в дозах 0,3 Гр і 3,0 Гр за показниками процесу перекисного окислення ліпідів, стійкості мембран еритроцитів, гематологічними показниками, зокрема кількістю лейкоцитів, морфологічними показниками щитоподібної залози, вмісту гормонів в сироватці крові -тироксину, трийодтироніну, інсуліну і кортикостерону виявлені радіомодифікуючі властивості ПП.
    Радіопротекторні властивості ПП були виявлені при поєднаній дії ПП в дозі 5,0 мг/кг та ІО в дозі 0,3 Гр (за показниками стійкості мембран еритроцитів, гематологічними показниками та морфологічними показниками стану печінки). Введення ПП зменшувало негативний вплив ІО, зокрема розвиток деструктивних процесів в печінці.
    Радіосенсибілізуючий ефект ПП був виявлений при поєднаній дії ПП в дозі 30,0 мг/кг та ІО в дозі 0,3 Гр, а також при введенні ПП в дозі 5,0 мг/кг і 30,0 мг/кг та опроміненні тварин в дозі 3,0 Гр за показниками вмісту малонового діальдегіду та каталази. ПП в дозі 30,0 мг/кг впливає на елімінацію цезію-137 (1,85 і 18,5 МБк/кг) з організму щурів, збільшуючи період напіввиведення, що відповідно збільшує середні поглинуті дози на організм.
    Отримані експериментальні дані дають змогу з'ясувати процеси, які відбуваються в організмі і в подальшому можуть бути використані при комплексному застосуванні Поліпатиллену і радіотерапії онкологічних хворих з метою підвищення ефективності лікування, усунення ускладнень, подовження періодів ремісії і покращання якості життя хворих, а також для попередження і корекції нестохастичних і стохастичних ефектів радіації в радіаційній медицині.

 

Дерев'янко Л.П., Талько В.В., Атаманюк Н.П., Родіонова Н.К., Воскобойник Л.Г., Захараш О.Ю., Аверіна C.O., Іванівська Т.С., Куява Л.М., Волченскова І.І., Майданевич Н.М.

Науковий, центр радіаційної медицини АМН України, Київ, Україна Інститут онкології .АМН України, Київ, Україна

 

Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ